• Ledenvergadering Voorjaar 2023 op vrijdag 16 juni

  Op vrijdag 16 juni nodigen we graag alle leden en donateurs van FC Weesp uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden tussen 20-22 uur in de kantine van FC Weesp.

  Tijdens deze bijeenkomst zal het Bestuur de voortgang geven op diverse onderwerpen en worden de contributietarieven voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Verder er is ook de gelegenheid om vragen te stellen.

  Hieronder het overzicht van de voorlopige agenda.

  1. Opening en Mededelingen

  2. Vaststellen verslag vorige vergadering

  3. Bestuur en commissies

  4. Voetbalzaken

  5. Vrijwilligerszaken

  6. (Voortgang) MJOP

  7. (Voortgang) Harmonisatie

  8. Financiële zaken

  9. Vaststellen contributietarieven

  10. Vaststellen begroting 2023-2024

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  De officiële agenda en aanmelding zullen volgen. Goed om de datum vast te reserveren in de agenda.

 • Buitengewone Ledenvergadering 18 januari 2023

  Woensdag 18 januari vond de speciale ALV plaats die op verzoek van het bestuur was uitgeschreven om te stemmen over de gewijzigde verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement (HHR). De voorgestelde wijzigingen waren door het bestuur al inhoudelijk toegelicht tijdens de reguliere ALV van 16 december jl.

  Aanleiding voor de statutenwijziging was het verbreden van de statutaire doelstelling van FC Weesp tot sociaal-maatschappelijke organisatie die zich ten doel stelt om voor verbinding te zorgen door voetbal, maar ook door andere maatschappelijke activiteiten.
  Hiernaast zijn de statuten die in 2003 waren opgesteld aangepast naar de KNVB-standaard van 2022, is het vervangend stemrecht van ouders van leden vastgelegd, zijn de vereisten vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) afgedekt en is het taalgebruik meer inclusief dan voorheen.

  De aanwezige leden hebben unaniem voor de wijzigingen gestemd, waardoor de gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement nu goedgekeurd zijn door de leden van FC Weesp. Binnenkort zullen de statuten officieel bekrachtigd worden door een notariële akte.

  Het bestuur is verheugd dat de leden van FC Weesp onze doelstelling om verbinding tussen Weespers te versterken ondersteunen. Wij zullen hier al in 2023 stappen in ondernemen door het creëren van een buurthuisfunctie en het - in samenwerking met gemeente, Versa Welzijn, en andere sociaal-maatschappelijke organisaties zoals BuurtBuik - organiseren van activiteiten voor ondermeer kinderen, jeugd, ouderen en nieuwe Weespers.
  Mocht je interesse hebben om de sociale functie van FC Weesp te ondersteunen, meld je dan aub aan via bestuur@fcweesp.nl.

  Met sportieve groet, Het Bestuur

  Link naar de nieuwe documenten: Statuten en reglementen - FC Weesp

 • Algemene Ledenvergadering 16 december 2022

  Op vrijdag 16 december is de Algemene Ledenvergadering 2022 van FC Weesp gehouden. Op de vergadering zijn Bianca Rootsaert, Simone van der Linden, Maxime Nengerman en Danny Rumpin als nieuw bestuurslid benoemd en is Rutger ter Hoeven herbenoemd. Na 3 jaar namen voorzitter Ron Anches en bestuurslid Leo Timmermans afscheid; de vergadering benoemde beiden tot erelid. Het bestuur bestaat nu uit negen personen. Hieronder staat de onderlinge taakverdeling.

  Op vergadering hebben de leden verder het Financieel Jaarverslag 2021-2022 goedgekeurd en gaf het bestuur een toelichting op het gevoerde en te voeren beleid.

  Ook stond Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Omdat de quorum-eis voor dit punt niet gehaald werd, wordt dit punt in een Bijzondere Ledenvergadering op 18 januari behandeld. 

  Taakverdeling nieuwe bestuur

  Rutger ter Hoeven Duo-voorzitter, Externe Relaties (soc. maatsch.), Voetbalzaken Jeugd
  Bianca Rootsaert Duo-voorzitter, Externe Relaties (soc. maatsch.)
  Geert Wognum Penningmeester
  Arjan Soer Secretaris, Accommodatie
  Maxime Nengerman Kantine
  Sasja Fransen Voetbalzaken Senioren
  Simone van der Linden Vrouwen & Meisjes voetbal, Communicatie, Vrijwilligers
  Joost Olde Riekerink Jeugdzaken
  Danny Rumpin Sponsorzaken & Verhuur